Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Návštěvní řád

Památník ticha, Praha 7 – Bubny
Obecná ustanovení

1. Návštěvní řád platí pro návštěvníky, kteří vstupují do areálu Památníku ticha, Praha 7 – Bubny (dále „Památních ticha“) a muzea umístěného v budově vlakového nádraží Praha 7 – Bubny. 

2. Návštěvníci Památníku ticha jsou povinni respektovat veškerá obecná i vnitřní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybu v prostorách Památníku ticha tak, aby se nevystavili riziku vzniku újmy na zdraví a nehrozilo poškození majetku muzea.

3. Návštěvníci muzea se budou z důvodu probíhající stavby v blízkosti muzea pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách a nebudou vstupovat do prostor vyhrazených stavbě. Ty budou vymezeny zábranami a opatřeny piktogramy „Stavba – vstup zakázán!!!“

4. Památník ticha si vyhrazuje právo odepřít vstup do budovy muzea včetně areálu muzea každé osobě nebo z nich vykázat každého, kdo nebude respektovat požadavky tohoto návštěvního řádu nebo nevyhoví pokynům zaměstnanců muzea a ostrahy muzea nebo jehož chování bude v rozporu s právními předpisy.

5. V areálu Památníku ticha je zakázáno kouření mimo vyhrazených prostor, vstup pod vlivem alkoholu či návykových látek, jakož i vnášení či užívání alkoholu či jiných návykových látek.

6. V areálu společnosti je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, a to i mimo vyhrazené prostory.

7. V případě požáru se vyhlašuje požární poplach telefonicky na telefonním čísle 150, příp. 112, a voláním „Hoří!“. V případě evakuace osob z areálu muzea jsou návštěvníci povinni ukončit prohlídku a řídit se piktogramy únikových cest a pokyny osob oprávněných organizací evakuace.

8. Pokud návštěva zjistí, utrpí či způsobí úraz, ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob, majetku, případně životního prostředí, je povinna tuto situaci bez odkladu nahlásit jakémukoli zaměstnanci muzea, případně na lince Integrovaného záchranného systému na telefonním čísle 112.

9. Do areálu muzea je přísně zakázáno vnášet předměty, které by mohly ohrozit život či zdraví návštěvníků nebo zaměstnanců muzea. Jedná se například o střelné zbraně, střelivo, pyrotechniku, zakázané chemické látky apod.

Aktuální přístupové cesty

Z tramvajové zastávky Veletržní

Z tramvajové zastávky a metra Vltavská