Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Cesty ke vzpomínání

Nádraží Bubny

Věková adresa: 3. a 4. roč. gymnázií a dalších SŠ
Délka trvání: 70–90 minut

Vazba na RVP:
Dějepis – Moderní doba I, situace v letech 1914–1945
Občanský a společenskovědní základ – Člověk ve společnosti, Občan ve státě

Více informací:
 Vachkova@pamatnikticha.cz
Rezervace: Rezervace@pamatnikticha.cz

Poznámka: Program lze upravit i pro 9. roč. ZŠ
Vazba na RVP ZV:
VO-9-1-05 – objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
D-9-8-04 – prokáže základní orientaci v problémech současného světa

Vzdělávací program Cesty ke vzpomínání je založen na aktivním dialogu. Při procházce výstavou se žáci spolu s lektorem zamýšlejí nad otázkou, které události si připomínáme a proč. Podle situace žáci pracují samostatně či ve skupinách.  V závěrečné diskusi pak formulují a obhajují své názory na téma české vzpomínkové kultury a její ideální podoby pro žáky samotné tak, aby si žáci vzpomínaných hrdinů dokázali vážit.